ENG    RUS    

4Times Meta Fondi ost/müük

Osaku NAV, väljalaskehind,  tagasivõtmishind

Hindamispäev 31.03.2017
Nimiväärtus 10 €
Puhasväärtus 10 €
Väljalaskehind 10 €
Tagasivõtmishind 10 €

 

Osakute puhasväärtus, väljalaskehind ja tagasivõtmishind avalikustatakse üks kord kvartalis Tehingupäeval.

Osakute märkimine

4Times Meta Fond märkimisavaldus 

4Times Meta Fondi osakuid saab osta ja müüa üks kord kvartalis. Märkimisavalduse fondi osakute ostmiseks  võib esitada igal Pangapäeval, kuid hiljemalt kvartali viimase kalendrikuu 15. kuupäevaks.

Märkimisavalduse võib esitada kas elektroonilises vormis digiallkirjastatult või omakäeliselt allkirjastatud Märkimisavalduse originaali üleandmisega Fondivalitsejale.

Elektroonilises vormis digiallkirjastatud Märkimisavaldus tuleb esitada Fondivalitseja ja Registripidaja alljärgnevatele e-posti aadressidele:

Fondivalitseja: info@4times.eu
Registripidaja: ta@swedbank.ee

Märkimisavaldust ei loeta esitatuks, kui Tagasivõtmisavaldus on esitatud ainult ühele eelnimetatud adressaatidest.

Fondi investeerimisel kehtib minimaalse märkimissumma nõue  50.000eur.

Osakute väljalasketasu puudub.

Osakute omandamiseks peab investoril olema Swedbankis  avatud arvelduskonto ja väärtpaberikonto.  Kui vastavad kontod puuduvad, tuleb need avada hiljemalt 5 pangapäeva enne Tehingupäeva.

Märkimis/Tagasivõtmiskorraldusi ei ole võimalik esitada internetipanga kaudu.

Osakute eest tasumine 

Märkimissumma tuleb hiljemalt Tehingupäevaks ülekanda fondi märkimiskontole:

Saaja: 4Times Meta Fond

Fondi märkimiskonto Swedbankis:  EE172200221059265484

Selgitus: 4Times Meta Fondi osakute märkimine

Fondivalitseja laseb osakud välja osaku Väljalaskehinnaga milleks on viimase Hindamispäeva seisuga Osaku puhasväärtus.

Investoril on õigus osakute omandamisest loobuda. Osakute omandamisest saab Märkimisavalduse esitanud isik loobuda kas teavitades Fondivalitsejat e-posti aadressil  info@4times.eu  või sellega, et ta ei teosta  Tehingupäevaks Osakute Ostuhinna tasumist Fondi märkimiskontole.

Enne Märkimisavalduse esitamist palun võtke meiega ühendust selgituste saamiseks fondi investeerimispõhimõtete ja fondi riskitaseme kohta. Vastavalt Fondi tingimustele on Fondivalitsejal õigus keelduda osakute väljalaskest.

Detailse ülevaate saamiseks palun tutvuge osakute märkimist puudutavate sätetega Fondi tingimustes.

 

Osakute tagasivõtmine

4Times Meta Fond tagasivõtmisavaldus

Osakute tagastamiseks  esitab Osakuomanik Fondivalitsejale Tagasivõtmisavalduse. Tagasivõtmisavaldus esitatakse Tagasivõtmisavalduse Esitamise Tähtpäevaks, milleks hiljemalt on Kvartali esimese kalendrikuu viimase  kalendripäeva kell 15.00.

Osakute tagasivõtmisel tagasivõtmistasu ei võeta.

Osakuomanikul on õigus Osakuid tagasi võtta selliselt, et  Osakuomanikule peab jääma Fondi osalus vähemalt 50 000 euro suuruses väärtuses või Osakud võetakse tagasi täies ulatuses.

Tagasivõtmisavalduse võib esitada kas elektroonilises vormis digiallkirjastatult või omakäeliselt allkirjastatud Tagasivõtmisavalduse originaali üleandmisega Fondivalitsejale.

Elektroonilises vormis digiallkirjastatud Tagasivõtmisavaldus tuleb esitada Fondivalitseja ja Registripidaja alljärgnevatele e-posti aadressidele:

Fondivalitseja: info@4times.eu
Registripidaja: ta@swedbank.ee

Tagasivõtmisavaldust ei loeta esitatuks, kui Tagasivõtmisavaldus on esitatud ainult ühele eelnimetatud adressaatidest.

Detailse ülevaate saamiseks palun tutvuge osakute tagastamist puudutavate sätetega Fondi tingimustes.